๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาราชภัฏวไลอลงกรณ์ฯ สระแก้ว ร่วมกับบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นคณะวิทยากร “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๕” ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว


ข่าวที่ผ่านมา