วันที่ 12 มกราคม 2565 นางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ถ่ายทำวิดีทัศน์และสารคดีด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เบบเชิงรุก Active Learning

วันที่12 มกราคม 2565 นางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว กลุุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ สวท.สระแก้ว ช่องข่าวNBT ร่วมกันลงพื้นที่หน่วยงานทางการศึกษาในจ.สระแก้ว คือ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร โรงเรียนพวงคราม โรงเรียนสระแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ได้ร่วมถ่ายทำวิดีทัศน์และสารคดีด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เบบเชิงรุก Active Learning ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะที่พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานชาติ คือ เป็นผู้เรียนรู้ เป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง โดยผู้บริหารแต่ละสังกัดของหน่วยงานทางการศึกษามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความสำคัญยิ่ง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เข้าใจ เข้าถึงและร่วมพัฒนา