ข้อมูลผู้บริหารการศึกษา


 


ประวัติการศึกษา

 • มีนาคม ๒๕๔๒   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขา สถิติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มีนาคม ๒๕๔๗   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขา สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • มงกุฎไทย ชั้นตรา    ทวีติยาภรณ์                ได้รับพระราชทานเมื่อปี พ.ศ.   ๒๕๕๘         
 • ช้างเผือก  ชั้นตรา    ทวีติยาภรณ์                ได้รับพระราชทานเมื่อปี พ.ศ.   ๒๕๖๐         

ประวัติการทำงาน

 • ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๔ – ๕ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
 • ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
 • ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
 • ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๘ (สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘)
 • ๒๙  กันยายน ๒๕๕๘ นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓
 • ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓
 • ปัจจุบัน  รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา