หน้าที่และอำนาจ

 

หน้าที่และอำนาจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

 

คำสั่ง คสช. ที่ ๑๙ ปี ๒๕๖๐

 

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐