หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๑. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

๒. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

๓. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

๔. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

๕. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ