ผู้บริหารการศึกษา(ศธจ.สระแก้ว)

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ.๒๔๓๗ ศษ.บ.(สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พ.ศ.๒๕๔๘ ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

 • ๑ เมษายน ๒๕๔๗ อาจารย์ ๒ โรงเรียนบ้านดอนจำปา สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
 • ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ รองผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านธาตุ อ.ภูเขียว สพท.ชัยภูมิ เขต ๒
 • ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล อ.แก้งคร้อ สพท.ชัยภูมิเขต ๒
 • ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต๓
 • ๘ กันยายน ๒๕๖๓ รองศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ศธจ.ชัยภูมิ
 • ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ศธจ. สระแก้ว
 • โทร. ๐-๓๗๕๕-๐๒๔๕ ต่อ ๙
 • e-mail : s.wiangpati@gmail.com


 • ประวัติการศึกษา
  *  พ.ศ. ๒๕๔๒ วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  *  พ.ศ. ๒๕๔๗ วท.ม. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ประวัติการทำงาน
  *  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๘   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๔ กลุ่มติดตามประเมินผลและ
  รายงาน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
  *  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘   นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๘
  *  ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘   นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  สำนักบริหารยุทธศาสตร์และ
  บูรณาการการศึกษาที่ ๘
  *   ๘ กันยายน ๒๕๖๓     รองศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

  โทร.๐-๓๗๕๕-๐๒๔๕ ต่อ ๘

 •   e-mail: regust111@gmail.om

ข่าวที่ผ่านมา