ผู้บริหารการศึกษา(ศธจ.สระแก้ว)

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ.๒๔๓๗ ศษ.บ.(สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พ.ศ.๒๕๔๘ ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

 • ๑ เมษายน ๒๕๔๗ อาจารย์ ๒ โรงเรียนบ้านดอนจำปา สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
 • ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ รองผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านธาตุ อ.ภูเขียว สพท.ชัยภูมิ เขต ๒
 • ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล อ.แก้งคร้อ สพท.ชัยภูมิเขต ๒
 • ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต๓
 • ๘ กันยายน ๒๕๖๓ รองศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ศธจ.ชัยภูมิ
 • ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ศธจ. สระแก้ว
 • โทร. ๐-๓๗๕๕-๐๒๔๕ ต่อ ๙
 • e-mail : s.wiangpati@gmail.com


 • ประวัติการศึกษา
  *  พ.ศ. ๒๕๓๖ ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเพชรบุรีวไลอลงกรณ์
  *  พ.ศ. ๒๕๕๑ ศศ.ม. (รัฐศษสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหงประวัติการทำงาน
  * ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐         ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
  * ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓   รองศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
  * ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๕       รองศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วโทร.๐-๓๗๕๕-๐๒๔๕ ต่อ ๘
 •   e-mail : mmm082511@hotmail.com