ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ