ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว


ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ.๒๕๒๒ – ๒๕๒๔ ป.กศ. วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
 • พ.ศ.๒๕๒๖ พ.ม. ศึกษาด้วยตนเอง
 • พ.ศ.๒๕๓๐ ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • พ.ศ.๒๕๔๒ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • พ.ศ.๒๕๔๙ น.บ.(นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • พ.ศ.๒๕๕๖ ศษ.ด สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเชีย

ประวัติการทำงาน

 • ๑ มิถุนายน ๒๕๒๔ ครู ๑ โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว สปอ.กบินทร์บุรี สปจ.ปราจีนบุรี
 • ๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านท่าทองดำ สปอ.กบินทร์บุรี สปจ.ปราจีนบุรี
 • ๖ มิถุนายน ๒๕๓๔ อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ สปอ.กบินทร์บุรี สปจ.ปราจีนบุรี
 • ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๖ อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สปอ.กบินทร์บุรี สปจ.ปราจีนบุรี
 • ๒ มิถุนายน ๒๕๔๐ ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอกบินทร์บุรี สปอ.กบินทร์บุรี สปจ.ปราจีนบุรี
 • ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอประจันตคาม สปอ.ประจันตคาม สปจ.ปราจีนบุรี
 • ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอพรหมบุรี (ระดับ ๘) สปอ.พรหมบุรี สปจ.สิงห์บุรี
 • ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๑
 • ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๑
 • วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
 • ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒
 • วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
 • ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต ๒
 • วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ

ประวัติการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ๕ ธันวาคม ๒๕๓๓ จตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
 • ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)