To be number one โรงงานน้ำตาลสระแก้ว

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้ นายสาคร โห้วงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และนายรุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เข้าร่วมเข้าร่วมการตัดสินการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ บริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออกจำกัด(มหาชน) อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซึ่งจังหวัดสระแก้วได้จัดส่งจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ ในกลุ่มดีเด่นและกลุ่มต้นแบบเข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงาน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัด TO BE NUMBER ONE ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านไผ่งามอำเภอโคกสูง ชมรมฯโรงเรียนท่าเกษมพิทยา ชมรมฯบริษัทน้ำตาลและอ้อยภาคตะวันออกจำกัด(มหาชน) ได้ผ่านการคัดเลือกประเภทรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบในระดับที่สูงขึ้น และชมรมฯวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว สามารถผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ซึ่งคณะกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศได้กำหนดลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและแข่งขันในระดับประเทศรอบลงพื้นที่ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ ระหว่างวันที่ 21 ถึง 22 พฤษภาคม 2561


รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน